Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam
thành lập công ty

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, khi có thay đổi về vốn, thời hạn, quy mô,… thì nhà tại Việt Nam phải tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tại Việt Nam với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để quý khách hàng hiểu rõ về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận tại Việt Nam, Công ty luật Hoàn Hảo xin hướng dẫn sơ bộ như sau:

XEM THÊM: Thay đổi địa chỉ công ty vốn nước ngoài – Dịch vụ Trọn Gói 3 Ngày Xong‎

Căn cứ pháp lý

 • Luật tại Việt Nam năm 2014;
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tại Việt Nam;
 • Công văn số 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và tại Việt Nam về triển khai thi hành Luật tại Việt Nam.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận tại Việt Nam năm 2019 như thế nào?

Quy định hiện hành điều chỉnh thủ tục thay đổi giấy chứng nhận tại Việt Nam được ghi nhận tại nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật tại Việt Nam 2014 về thủ tục đăng ký tại Việt Nam và điều chỉnh nội dung đăng ký tại Việt Nam được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam (Hay thường gọi là Giấy chứng nhận tại Việt Nam). Theo đó công ty vốn nước ngoài khi điều chỉnh nội dung đăng ký tại Việt Nam thuộc một trong các mục đã nêu ở phần đầu bài viết phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam theo danh mục hồ sơ quy định tại nghị định 118. Bao gồm:

 • Thứ nhất là bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cập nhật các nội dung thay đổi áp dụng cho trường hợp công ty vốn nước ngoài thay đổi đăng ký tại Việt Nam đồng thời với thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
 • Thứ hai là bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam đã cấp và giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam bản mới nhất.
 • Thứ ba là bản sao quyết định chủ trương tại Việt Nam điều chỉnh áp dụng cho công ty nước ngoài thuộc diện quyết định chủ trương tại Việt Nam. Như vậy nhà tại Việt Nam phải xin điều chỉnh quyết định chủ trương tại Việt Nam trước khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam điều chỉnh.
 • Thứ tư là văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận tại Việt Nam ban hành theo thông tư 20/2015/TT/BKHĐT.
 • Thứ năm là báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư tại Việt Nam;
 • Thứ sáu là bản sao báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất nếu có.
 • Thứ bảy là Quyết định về việc điều chỉnh nội dung đăng ký tại Việt Nam của nhà tại Việt Nam;
 • Thứ tám là các tài liệu cần có áp dụng cho từng nội dung điều chỉnh
dieu chinh giay chung nhan dau tu 2 - Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận tại Việt Nam

Khi nhà tại Việt Nam có sự thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây thì nhà tại Việt Nam cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận tại Việt Nam.

 1. Mã số dự án đầu tư tại Việt Nam;
 2. Thông tin của nhà tại Việt Nam: Tên, địa chỉ, email, số điện thoai, website…;
 3. Tên dự án đầu tư tại Việt Nam;
 4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam;
 5. Diện tích đất sử dụng cho dự án đầu tư;
 6. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 7. Vốn tại Việt Nam của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà tại Việt Nam và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động vốn;
 8. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 9. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động;
 10. Ưu đãi, hỗ trợ tại Việt Nam và căn cứ áp dụng;
 11. Các điều kiện đối với nhà tại Việt Nam thực hiện dự án đầu tư;
 12. Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 13. Một số trường hợp khác.

XEM THÊM: Lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Gia Hạn NHanh Chóng‎

Trên đây là một số trường hợp chính nhà tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư tại Việt Nam.

 1. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận tại Việt Nam

Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam (phần dự án đầu tư tại Việt Nam cũ) theo thủ tục tại Việt Nam

Nhà tại Việt Nam nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký tại Việt Nam. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhà tại Việt Nam được cấp tài khoản tạm thời để truy cập hệ thống. Tài khoản tạm thời được sử dụng để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ và chỉ có hiệu lực trong quá trình xử lý hồ sơ.

Trước khi nộp hồ sơ, nhà tại Việt Nam không bắt buộc nhưng được khuyến khích kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Việt Nam tại Hệ thống thông tin quốc gia về tại Việt Nam nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn). Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà tại Việt Nam phải nộp 03 bộ hồ sơ (01 bản gôc và 02 bản phô tô) điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tại Việt Nam tới Cơ quan đăng ký tại Việt Nam.

Tùy theo dự án đầu tư tại Việt Nam mà hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tại Việt Nam bao gồm:

Đối với dự án đầu tư tại Việt Nam phải cấp quyết định chủ trương của Quốc hội

 • Các tài liệu như hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương tại Việt Nam của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư;
 • Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

Đối với sự án tại Việt Nam không phải xin cấp quyết đinh chủ trương tại Việt Nam

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận tại Việt Nam;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư tại Việt Nam;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư tại Việt Nam của nhà tại Việt Nam;
 • Bản sao Giấy chứng nhận tại Việt Nam;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà tại Việt Nam là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà tại Việt Nam là tổ chức;
 • Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Đề xuất dự án đầu tư tại Việt Nam bao gồm các nội dung: nhà tại Việt Nam thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu tại Việt Nam, quy mô tại Việt Nam, vốn tại Việt Nam và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ tại Việt Nam, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi tại Việt Nam, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư;
 • Văn bản chứng minh tài chính: Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà tại Việt Nam; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà tại Việt Nam; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà tại Việt Nam;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà tại Việt Nam có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng BCC.

Đối với dự án đầu tư tại Việt Nam phải cấp quyết định chủ trương của Chính phủ

 • Các tài liệu như hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương tại Việt Nam của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư tại Việt Nam.

Đối với dự án đầu tư tại Việt Nam phải cấp quyết định chủ trương của Uỷ ban nhân dân tỉnh

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà tại Việt Nam là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà tại Việt Nam là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư tại Việt Nam bao gồm các nội dung: nhà tại Việt Nam thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu tại Việt Nam, quy mô tại Việt Nam, vốn tại Việt Nam và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ tại Việt Nam, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi tại Việt Nam, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà tại Việt Nam; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà tại Việt Nam; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà tại Việt Nam;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà tại Việt Nam có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư tại Việt Nam đối với dự án đầu tư có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Bước 2: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trường hợp việc điều chỉnh Giấy chứng nhận tại Việt Nam làm thay đổi thông tin liên quan ở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà tại Việt Nam phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Cơ quan đăng ký tại Việt Nam in giấy biên nhận hồ sơ từ Hệ thống và giao cho nhà tại Việt Nam khi nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký tại Việt Nam thông báo nội dung không hợp lệ bằng văn bản cho nhà tại Việt Nam trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ để nhà tại Việt Nam sửa đổi hoặc bổ sung.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký tại Việt Nam điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho nhà tại Việt Nam và nêu rõ lý do.

Một số lưu ý:

 • Trường hợp đề xuất của nhà tại Việt Nam về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam dẫn đến dự án đầu tư tại Việt Nam thuộc diện phải quyết định chủ trương tại Việt Nam, cơ quan đăng ký tại Việt Nam thực hiện thủ tục quyết định chủ trương tại Việt Nam trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam.
 • Đối với doanh nghiệp chưa hực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện tách Giấy chứng nhận tại Việt Nam thành Giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới, công bố mẫu dấu theo quy định
 • Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

XEM THÊM: Khi nào phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam (cơ quan đăng ký tại Việt Nam) bao gồm các cơ quan sau:

 1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam đối với các dự án đầu tư tại Việt Nam trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 2. Sở Kế hoạch và tại Việt Nam:
 • Sở Kế hoạch và tại Việt Nam nơi nhà tại Việt Nam đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam đối với dự án đầu tư tại Việt Nam sau đây:
 • dự án đầu tư tại Việt Nam thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • dự án đầu tư tại Việt Nam thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sở kế hoạch và tại Việt Nam tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký tại Việt Nam đối với các dự án đầu tư tại Việt Nam ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp trên.

Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận tại Việt Nam của Công ty luật Hoàn Hảo

Quý khách hàng có thể tham khảo dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận tại Việt Nam của Công ty luật Hoàn Hảo cung cấp:

 • Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận tại Việt Nam;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận tại Việt Nam tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận tại Việt Nam;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận tại Việt Nam;
 • Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận tại Việt Nam cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận tại Việt Nam;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà tại Việt Nam tại Việt Nam;
 • Tư vấn các thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn tại Việt Nam nước ngoài;

XEM THÊM: Hướng dẫn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Công ty Luật Hoàn Hảo chuyên dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận tại Việt Nam nhanh, uy tín cho công ty nước ngoài tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam,… Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu về thủ tục tại Việt Nam kết hợp với sự nhiệt tình, tận tâm và mối quan hệ sâu sắc, rộng rãi của luật sư giúp cho công việc được triển khai thuận lợi. Luật Hoàn Hảo nhận làm nhanh thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh để đáp ứng mong muốn sớm được triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam theo các nội dung mới mà nhà tại Việt Nam đưa ra. Quý vị quan tâm đến dịch vụ ngay hôm nay hãy gọi cho Luật sư theo số 084.888.9990.

Cá nhân/ doanh nghiệp có nhu cầu Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, liên hệ để được tư vấn trực tiếp:

Địa Chỉ:  47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

HOTLINE: 084.888.9990 – WEBSITE: www.luathoanhao.com

Email: luathoanhao@gmail.com

Xem Thêm Bài Viết Của Luật Hoàn Hảo
Xem Thêm Trong TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kiểm tra thêm

Điều kiện công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Nội Dung Chính Bài Viết:Thủ tục thay đổi …