Biểu mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp mới nhất!
thành lập công ty

Phụ lục II-1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là biểu mẫu dùng cho các doanh nghiệp muốn thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh về việc thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp mình, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Phụ lục II-1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

XEM THÊM: Biểu mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp mới nhất!

Nội dung cơ bản của phụ lục II-1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

TÊN DOANH NGHIỆP
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Số: ………….

…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):……………

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

– Tên doanh nghiệp

– Địa chỉ trụ sở chính

– Ngành, nghề kinh doanh

– Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

– Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty

2.Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)2:

Nội dung thông báo thay đổiĐánh dấu
– Ngành, nghề kinh doanh
– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
– Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần
– Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
– Thông tin đăng ký thuế

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

3. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

XEM THÊM: Mũ bảo hiểm YOHE

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………..

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới (nếu có): …………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có): ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………

Quốc gia: ……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………………………………….

Email: ………………………………………. Website: ……………………………………………….

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/
THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH

Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: ………………………………………………………………………………..

Vốn điều lệ mới: …………………………………………………………………………………………

Thời điểm thay đổi vốn: ………………………………………………………………………………..

Hình thức tăng, giảm vốn: …………………………………………………………………………….

2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp

Kê khai tỷ lệ vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ phần/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-7, Phụ lục I-8, Phụ lục I-9.

(Đối với thành viên, cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên, danh sách cổ đông không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên, cổ đông đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi4

STT

Tên ngành

Mã ngành

 THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ
CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Vốn đầu tư đã đăng ký:………………………………………………………………………………..

Vốn đầu tư sau khi thay đổi:………………………………………………………………………….

Thời điểm thay đổi vốn:………………………………………………………………………………..

Hình thức tăng, giảm vốn:……………………………………………………………………………..

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN
VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Người đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): Gửi kèm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,
CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN

Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).

Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).

Các bạn có thể tải bản DOC và PDF về để xem đầy đủ chi tiết bản Phụ lục II-1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

bieu mau thay doi dang ky kinh doanh - Biểu mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp mới nhất!
Biểu mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp mới nhất!

XEM THÊM: Những lưu ý về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2019

I. Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và danh sách kèm theo

PHỤ LỤC I1_Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân.docx
View Download
PHỤ LỤC I2_Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên.docx
View Download
PHỤ LỤC I3_Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên.docx
View Download
PHỤ LỤC I4_Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần.docx
View Download
PHỤ LỤC I5_Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh.docx
View Download
PHỤ LỤC I6_Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.docx
View Download
PHỤ LỤC I7_Danh sách cổ đông sáng lập.docx
View Download
PHỤ LỤC I8_Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.docx
View Download
PHỤ LỤC I9_Danh sách thành viên công ty hợp danh.docx
View Download
PHỤ LỤC I10_Danh sách người đại diện theo ủy quyền.docx
View Download

II. Mẫu thông báo và các văn bẳn khác do doanh nghiệp phát hành

PHỤ LỤC II1_Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC II2_Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.docx
View Download
PHỤ LỤC II3_Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.docx
View Download
PHỤ LỤC II4_Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.docx
View Download
PHỤ LỤC II5_Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC II6_Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.docx
View Download
PHỤ LỤC II7_Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ.docx
View Download
PHỤ LỤC II8_Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp,chi nhánh,vpdd.docx
View Download
PHỤ LỤC II9_Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu,số lượng con dấu của dn,chi nhánh,vpdd.docx
View Download
PHỤ LỤC II10_Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp,chi nhánh,vpdd.docx
View Download
PHỤ LỤC II11_Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, vpdd, lập ddkd.docx
View Download
PHỤ LỤC II12_Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.docx
View Download
PHỤ LỤC II13_Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh,vpdd,ddkd.docx
View Download
PHỤ LỤC II14_Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Gcndkdn, Gxn về việc thay đổi nội dung đăng ký dn, Gcn đk hoạt động chi nhánh, vpdd, Gcn dk ddkd.docx
View Download
PHỤ LỤC II15_Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hddn.docx
View Download
PHỤ LỤC II16_Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC II17_Giấy đề nghị cấp đổi sang Gcn đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Gcn dkkd hoặc Gcn đăng ký kd và dk thuế.docx
View Download
PHỤ LỤC II18_Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.docx
View Download
PHỤ LỤC II19_Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, vpdd, ddkd của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Gcnđt.docx
View Download
PHỤ LỤC II20_Giấy đề nghị cấp lại Gcn đăng ký doanh nghiệp,Gcn dkhd cn,vpdd, Gcn đăng ký địa điểm kd.docx
View Download
PHỤ LỤC II21_Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh,tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp,chi nhánh,vpdd, ddkd.docx
View Download
PHỤ LỤC II22_Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh,vpdd,địa điểm kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC II23_Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.docx
View Download
PHỤ LỤC II24_Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC II25_Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download

III. Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh

PHỤ LỤC III1_Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC III2_Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC III3_Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC III4_Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC III5_Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.docx
View Download
PHU LỤC III6_Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download

IV. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD, ĐDKD

 

PHỤ LỤC IV1_Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân.docx
View Download
PHỤ LỤC IV2_Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên.docx
View Download
PHỤ LỤC IV3_Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên.docx
View Download
PHỤ LỤC IV4_Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần.docx
View Download
PHỤ LỤC IV5_Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh.docx
View Download
PHỤ LỤC IV6_Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh,văn phòng đại diện.docx
View Download
PHỤ LỤC IV7_Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.docx
View Download

V. Mẫu thông báo và các văn bản khác của phòng ĐKKD cấp tỉnh

PHỤ LỤC V1_Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC V2_Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh,vpdd,địa điểm kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC V3_Thông báo về cơ quan thuế quản lý.docx
View Download
PHỤ LỤC V4_Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC V5_Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC V6_Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Gcndkdn, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cn, vpdd,Gcn đăng ký ddkd.docx
View Download
PHỤ LỤC V7_Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC V8_Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.docx
View Download
PHỤ LỤC V9_Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC V10_Giấy xác nhận về việc cn,vpdd,ddkd đăng ký tạm ngừng hoạt động.docx
View Download
PHỤ LỤC V11_Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn.docx
View Download
PHỤ LỤC V12_Giấy xác nhận về việc chi nhánh,vpdd, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn.docx
View Download
PHỤ LỤC V13_Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.docx
View Download
PHỤ LỤC V14_Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ.docx
View Download
PHỤ LỤC V15_Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Gcndkdn,Gcndkhd,Giấy chứng nhận đăng ký ddkd.docx
View Download
PHỤ LỤC V16_Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC V17_Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC V18_Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh,vpdd, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC V19_Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC V20_Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh,vpdd,địa điểm kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC V21_Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC V22_Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể,chấm dứt tồn tại.docx
View Download
PHỤ LỤC V23_Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cn, vpdd, địa điểm kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC V24_Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.docx
View Download
PHỤ LỤC V25_Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC V26_Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC V27_Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác).docx
View Download
PHỤ LỤC V28_Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.docx
View Download
PHỤ LỤC V29_Thông báo về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ.docx
View Download

VI. Mẫu văn bản quy định cho cơ quan ĐKKD cấp Huyện

PHỤ LỤC VI1_Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC VI2_Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC VI3_Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC VI4_Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC VI5_Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC VI6_Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.docx
View Download
PHỤ LỤC VI7_Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC VI8_Thông báo về việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC VI9_Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanh.docx
View Download

VII. Phụ lục khác

PHỤ LỤC VII1_Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp,đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp,địa điểm kinh doanh,hộ kinh doanh.docx
View Download
PHỤ LỤC VII2_Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh.docx
View Download

PHỤ LỤC VII3_Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy.docx
View Download

XEM THÊM: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng của đoanh nghiệp

Cá nhân/ doanh nghiệp có nhu cầu mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất, liên hệ để được tư vấn trực tiếp:

Địa Chỉ:  47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

HOTLINE: 084.888.9990 – WEBSITE: www.luathoanhao.com

Email: luathoanhao@gmail.com

Xem Thêm Bài Viết Của Luật Hoàn Hảo
Xem Thêm Trong TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

3 Bình Luận

  1. […] Biểu mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp mới nhất! […]

    Reply

  2. […] XEM THÊM: Biểu mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp m&#7… […]

    Reply

  3. […] XEM THÊM: Biểu mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp m&#7… […]

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kiểm tra thêm

Điều kiện công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Nội Dung Chính Bài Viết:Phụ lục II-1: Thông b&…