Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường tại Việt Nam
thành lập công ty

Giấy phép môi trường là giấy do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp, cho phép tổ chức, cá nhân được quyền thực hiện một hoặc một số hoạt động bảo vệ môi trường. Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với cộng đồng; thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường các nguồn tác động đến môi trường dự án; được đánh giá chi tiết từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp bảo vệ môi trường

XEM THÊM: Xin giấy phép môi trường ở đâu? như thế nào!

Tính đến thời điển hiện nay có một số loại giấy phép bảo vệ môi trường như sau:

 • Giấy phép khai thác nước dưới đất.
 • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Ngoài ra còn có một số loại giấy phép môi trường như sau:

 • Giấy phép nghiệm thu công trình xử lý nước, khí thải.
 • Giấy phép nghiệm thu môi trường tổng thể.
 • Sổ chủ nguồn thải ( sổ chủ nguồn thải là nhà quản lý môi trường nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp).
 • Cam kết bảo vệ môi trường (Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải lập Bản cam kết bảo vệ môi trường).
 • Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ ( nhằm mục đích ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất và dịch vụ gây ra).
 • Đánh giá tác động môi trường ( là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh,quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường).
giay phep cam ket bao ve moi truong - Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường tại Việt Nam
Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường tại Việt Nam

I. Phân biệt các loại giấy phép môi trường để tránh gây nhằm lẫn

– Nhiều người còn nhằm lẫn giữa các loại giấy phép môi trường và không biết đối với cơ sở của mình thì phải xin loại giấy phép môi trường nào thì hợp pháp?

– Khi nào thì phải lập đề án bảo môi trường chi tiết, khi nào lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường khác nhau như thế nào? Khi nào thì phải làm báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.​

Nhìn chung có 5 loại giấy phép môi trường sau:​

 • Đánh giá môi trường chiến lược.
 • Đánh giá tác động môi trường.
 • Cam kết bảo vệ môi trường.
 • Đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
 • Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

1. Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược

 • Đánh giá môi trường chiến lược là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.
 • Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển.
 • Thực hiện đồng thời với quá trình lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

2. Đánh Giá Tác Động Môi Trường

 • Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.
 • Dự án đầu tư cụ thể (Ví dụ: dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, dự án thăm dò dầu khí, dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng,…).
 • Chưa đi vào hoạt động.

3. Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường

 • Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất thì phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường (tương đương kế hoạch bảo vệ môi trường).
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Chưa đi vào hoạt động.

4. Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Chi Tiết

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Đã đi vào hoạt động.

5. Đề Án Bảo Vệ Môi Trường Đơn Giản

 • Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường.
 • Đã đi vào hoạt động

XEM THÊM: Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử tại Hà Nội

Mẫu số 01: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT)

… (1) …
——-

Số: ……..

V/v đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết
bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …”CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Địa danh, ngày.….. tháng …… năm ……..

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: ………………………………………………………..(3)

Chúng tôi là: …………………………..… (1), Chủ Dự án: …………………………………….(2)

 • Địa điểm thực hiện Dự án:………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………
 • Điện thoại: ………………………; Fax: ………………………….…; E-mail: ………………….

Xin gửi đến …………………………………………………………………… (3) những hồ sơ sau:

– 01 (một) báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế – kỹ thuật/dự án đầu tư/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án;

– 05 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án bằng tiếng Việt.

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên và cam kết rằng:

Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh bị cấm theo quy định của Việt Nam và quy định của các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định được trích lục và sử dụng trong các hồ sơ nêu trên của chúng tôi là đúng sự thực và đang có hiệu lực áp dụng.

Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đề nghị ………………………………………………………….. (3) xem xét, đăng ký và cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án.

Nơi nhận:
 • Như trên;
 • Lưu …
… (4) …

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Mẫu số 02: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015)

PHỤ LỤC 13

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

……..(1)…….

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../…..
V/v xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của …(2)…
 (Địa danh), ngày… tháng… năm..

Kính gửi: ………………….(3)…………………………

………..(1)……….. có địa chỉ tại …………(4)……………., xin gửi đến …………(3)………………….ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản của …………………………….(2)………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, số liệu đưa ra tại bản đề án nói trên là hoàn toàn trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai phạm.

Kính đề nghị quý (3) sớm xem xét và cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản này.

Xin trân trọng cám ơn./.

 Nơi nhận:  ……(5)……
Như trên;
…(6)…
Lưu …
 (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

 • (1) Tên cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.
 • (2) Tên đầy đủ của cơ sở.
 • (3) Tên gọi của cơ quan xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.
 • (4) Địa chỉ liên hệ theo bưu điện
 • (5) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan/doanh nghiệp chủ cơ sở.
 • (6) Nơi nhận khác (nếu có).

Bạn có thể tải Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bản .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

XEM THÊM: Giấy phép trung tâm ngoại ngữ & Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

II. Hướng dẫn lập bản cam kết bảo vệ môi trường

Nhìn chung, một hồ sơ để xin giấy phép môi trường, gồm cả lập bản cảm kết bảo vệ môi trường gồm các mục sau:

 • Đơn xin cấp giấy phép về môi trường.​
 • Bản kê khai hiện trạng về môi trường.
 • Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các cơ sở phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường (đối với cơ sở phải lập bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường).
 • Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường cấp cho cơ sở.

** Những Lưu Ý Khi Lập Bản Cam Kết Bảo Vệ Môi Trường

 • Đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường
 • Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý của nhà nước về môi trường và với cộng đồng. Thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.
 • Thời điểm lập bản cam kết bảo vệ môi trường

Theo Điều 1, Khoản 7, Điểm 1 của Nghị định 21/2008/NĐ-CP thì thời điểm đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường được quy định như sau:

 • Chủ dự án đầu tư khai thác khoáng sản đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi xin cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.
 • Chủ dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc có các hạng mục xây dựng công trình đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi xin cấp Giấy phép xây dựng.
 • Trường hợp dự án không có hạng mục xây dựng công trình, chủ dự án có trách nhiệm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi khởi công dự án

Liên hệ dịch vụ xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

Luật Hoàn Hảo tự hòa là đơn vị đi đầu cả nước trong lĩnh vực tư vấn các dịch vụ xin giấy phép cam kết môi trường. Chúng tôi luôn theo sát mọi bước tiến nhằm giúp quý doanh nghiệp; an tâm lo cho việc kinh doanh sản xuất cũng như đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Mọi chi tiết về xin giấy phép cam kết bảo vệ môi trường ;cũng như các giấy phép liên quan khác. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 084.888.9990 để được hỗ trợ tư giấy phép kinh doanh; giấy phép an ninh trật tự; giấy phép phòng cháy chữa cháy; xin giấy phép lưu hành tự do CFS; hoặc các dịch vụ liên quan như công bố chất lượng sản phẩm; hay xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cá nhân/ doanh nghiệp có nhu cầu Làm Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường, liên hệ để được tư vấn trực tiếp:

Địa Chỉ:  47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

HOTLINE: 084.888.9990 – WEBSITE: www.luathoanhao.com

Email: luathoanhao@gmail.com

Xem Thêm Bài Viết Của Luật Hoàn Hảo
Xem Thêm Trong GIẤY PHÉP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Kiểm tra thêm

Điều kiện công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Nội Dung Chính Bài Viết:Tính đến thời &#…